I. Úvodní ustanovení
Pro účely těchto zásad:

Provozovatel – MaxArmy.eu: MaxArmy.cz, E-mail: obchod@maxarmy.cz
Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO fyzické osoby a daňové identifikační číslo fyzické osoby.
Provozovatel jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (definovaných níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
Provozovatel je poradcem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační webové stránky www.gdpr.cz, jejichž součástí je sekce Dokumenty. V rámci této služby Provozovatel zpracovává osobní údaje:
v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele nebo v souvislosti s jednáním a uzavřením smlouvy s Provozovatelem, a
pro účely uvedené v bodě 4 níže.
Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:
plnění smlouvy a poskytování služeb;
plnění zákonných povinností (zejména účetní, daňové a archivační povinnosti);
marketing a prodej služeb Provozovatele
ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (oprávněný zájem).
Provozovatel je správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Přístup ke zpracovávaným Osobním údajům má pouze Správce.

II. Informace o ochraně a zpracování údajů
Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z informačního webu www.gdpr.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy.
Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře bude zahájeno zpracování osobních údajů Provozovatelem.
Pokud Uživatel své Osobní údaje neposkytne, není možné s Provozovatelem uzavřít smlouvu a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. V této souvislosti jsou Osobní údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby nebo produktu Provozovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány v průběhu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců v případě sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění sjednaného smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění právních povinností vyplývajících pro Provozovatele ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.
Pro účely plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou Osobní údaje (s výjimkou e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byla uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem.
Osobní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa – budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu registrace Uživatele dle článku II odst. 5 a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení, pokud Uživatel souhlas kdykoli neodvolá.
Po uplynutí doby uvedené v článku II odst. 4, 5, 6 a 7 Provozovatel osobní údaje zlikviduje.
Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
Provozovatel vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatel bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datových centrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
Uživatel bere na vědomí, že společnost Google LLC může v jeho zařízení ukládat soubory cookie.

III. Práva uživatele související se zpracováním
Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas (v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění právní povinnosti Provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv ani na zpracování Osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základě než na základě souhlasu (tj. zejména pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti nebo z jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy).
Uživatel má dále právo:
požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům;
na opravu poskytnutých osobních údajů;
vymazat poskytnuté osobní údaje;
omezit zpracování Osobních údajů a
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud se Uživatel domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat Provozovatele o vysvětlení e-mailem na adrese office@gdpr.cz;
vznést námitku proti zpracování a požádat e-mailem zaslaným na adresu office@gdpr.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje uživatele. Pokud Provozovatel námitce nevyhoví, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo Uživatele obrátit se se svou stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud Uživatel požádá o informaci o rozsahu nebo způsobu zpracování svých Osobních údajů, Provozovatel mu tuto informaci poskytne neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti Provozovateli na adresu office@gdpr.cz.
Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické podobě, poskytne mu Provozovatel požadované informace rovněž v elektronické podobě, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací.
V případě opakovaných a neoprávněných žádostí o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů je Provozovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na to, kde byl přístup k osobním údajům uskutečněn. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
Uživatelé, kteří poskytují své Osobní údaje prostřednictvím objednávkového formuláře za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem nebo udělují souhlas se zpracováním Osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak nekontroluje.
Provozovatel může znění Zásad měnit nebo doplňovat. O každé takové změně informuje Provozovatel Uživatele e-mailem nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn.
Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.